صلاحیت اسماعیلی وزیرپیشنهادی ارشاد تایید شد.

صلاحیت اسماعیلی وزیرپیشنهادی ارشاد تایید شد.