رضا مدرس گفت: در پی وقوع زلزله شدید عصر امروز در هرمزگان متأسفانه دو مورد فوتی ثبت شده است.

رضا مدرس گفت: در پی وقوع زلزله شدید عصر امروز در هرمزگان متأسفانه دو مورد فوتی ثبت شده است.