افزایش سرمایه شرکت سهامی عام شیمیایی پارس پامچال با نماد شپمچا به تصویب اعضای هیات مدیره رسید و جهت بررسی و تایید به مجمع فوق العاده ارسال شد….

افزایش سرمایه شرکت سهامی عام شیمیایی پارس پامچال با نماد شپمچا به تصویب اعضای هیات مدیره رسید و جهت بررسی و تایید به مجمع فوق العاده ارسال شد.