سرپرست فرمانداری خمام با بیان اینکه این شهرستان بیمارستان ندارد، گفت: ساخت درمانگاه تخصصی برای خمام در دستور کار قرار دارد.

سرپرست فرمانداری خمام با بیان اینکه این شهرستان بیمارستان ندارد، گفت: ساخت درمانگاه تخصصی برای خمام در دستور کار قرار دارد.