وزیر کشور بر ضرورت هماهنگی‌ها و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی در کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و مایحتاج عمومی در کشور تاکید کرد.

وزیر کشور بر ضرورت هماهنگی‌ها و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی در کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و مایحتاج عمومی در کشور تاکید کرد.