رئیس مجلس در دهمین جلسه شورای هماهنگی هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر احصاء و دسته بندی همه پروژه‌های نیمه تمام کشور و تصمیم گیری موردی نسبت به هر یک و تکیه بر توان بخش خصوصی برای تکمیل و بهره برداری از آن‌ها تاکید کرد….

رئیس مجلس در دهمین جلسه شورای هماهنگی هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر احصاء و دسته بندی همه پروژه‌های نیمه تمام کشور و تصمیم گیری موردی نسبت به هر یک و تکیه بر توان بخش خصوصی برای تکمیل و بهره برداری از آن‌ها تاکید کرد.