فعالان در ۵ کشور شمال و شمال شرق آفریقا بر ضرورت مقابله با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

فعالان در ۵ کشور شمال و شمال شرق آفریقا بر ضرورت مقابله با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تاکید کردند.