اقتصادنیوز: وزیر خارجه کشورمان در دیدار با جیحون بایرامف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در نیویورک، موضع صریح جمهوری اسلامی ایران را در مخالفت صریح و قطعی با هر گونه تغییر ژئوپلیتیک و مرزهای منطقه قفقاز مورد تاکید قرار داد….

اقتصادنیوز: وزیر خارجه کشورمان در دیدار با جیحون بایرامف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در نیویورک، موضع صریح جمهوری اسلامی ایران را در مخالفت صریح و قطعی با هر گونه تغییر ژئوپلیتیک و مرزهای منطقه قفقاز مورد تاکید قرار داد.