وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با همتای آذربایجانی خود، بر مخالفت صریح و قطعی ایران با هر گونه تغییر ژئوپلیتیک و مرزهای منطقه منطقه اشاره و تاکید کرد….

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با همتای آذربایجانی خود، بر مخالفت صریح و قطعی ایران با هر گونه تغییر ژئوپلیتیک و مرزهای منطقه منطقه اشاره و تاکید کرد.