وزیر امور خارجه کشورمان از حسن نیت ایران در ورود به مذاکرات وین خبر داد.

وزیر امور خارجه کشورمان از حسن نیت ایران در ورود به مذاکرات وین خبر داد.