تظاهرات استقلال طلبان اسکاتلندی برای حمایت از برگزاری همه پرسی جدایی از بریتانیا برگزار شد.

تظاهرات استقلال طلبان اسکاتلندی برای حمایت از برگزاری همه پرسی جدایی از بریتانیا برگزار شد.