نفتکش حامل نفت ایران لانا که تحت پرچم روسیه حرکت می کرد و در ماه آوریل در نزدیکی جزیره اوبوئا توقیف شده بود، برای بررسی گواهی قابلیت دریانوردی عازم بندر پیره آتن شد و ممکن است به زودی دوباره حرکت کند….

نفتکش حامل نفت ایران لانا که تحت پرچم روسیه حرکت می کرد و در ماه آوریل در نزدیکی جزیره اوبوئا توقیف شده بود، برای بررسی گواهی قابلیت دریانوردی عازم بندر پیره آتن شد و ممکن است به زودی دوباره حرکت کند.