کارشناس حوزه انرژی گفت: طرح فروش اوراق نفتی از طریق بورس انرژی می‌تواند ضمن تامین منابع مالی مورد نیاز دولت، معیشت مردم را بهبود ببخشد.

کارشناس حوزه انرژی گفت: طرح فروش اوراق نفتی از طریق بورس انرژی می‌تواند ضمن تامین منابع مالی مورد نیاز دولت، معیشت مردم را بهبود ببخشد.