رکنا: در تاریخ 27 آذر سال 1389محمود احمدی‌ نژاد رییس جمهور وقت با حضور در صدا و سیما، آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ ها را به طور رسمی اعلام کرد. احمدی نژاد در آن روز گفت:" از صبح روز 28 آذر ماه، حامل‌ های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با ب…

رکنا: در تاریخ 27 آذر سال 1389محمود احمدی‌ نژاد رییس جمهور وقت با حضور در صدا و سیما، آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ ها را به طور رسمی اعلام کرد. احمدی نژاد در آن روز گفت:" از صبح روز 28 آذر ماه، حامل‌ های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد." از آن زمان بیش از یک دهه می گذرد. اما هنوز این طرح با ابهامات بسیاری همراه است.