رئیس بیمارستان شهدای تجریش سومین بیمارستان پیشرو در پذیرش بیماران کرونایی کشور است با فرماندار شمیرانات دیدار و گفت و گو کرد.

رئیس بیمارستان شهدای تجریش سومین بیمارستان پیشرو در پذیرش بیماران کرونایی کشور است با فرماندار شمیرانات دیدار و گفت و گو کرد.