رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: پرداخت حق بیمه صاحبان مشاغل سخت و زیان‌آور باید درصدبندی یا طیف‌بندی شود، چراکه سختی کار آنها متفاوت است….

رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: پرداخت حق بیمه صاحبان مشاغل سخت و زیان‌آور باید درصدبندی یا طیف‌بندی شود، چراکه سختی کار آنها متفاوت است.