محمد حیدری‌منش با اشاره به وقوع سیلاب و اقدامات صورت‌گرفته در جهت کاهش آسیب‌ها اظهار داشت: چهار روستا در دهستان حبله رود از وقوع سیلاب آسیب دیدیدند و در این میان روستای مزداران آسیب ۸۰ درصدی را شاهد بوده و بسیاری از خانه ها آسیب دیدند….

محمد حیدری‌منش با اشاره به وقوع سیلاب و اقدامات صورت‌گرفته در جهت کاهش آسیب‌ها اظهار داشت: چهار روستا در دهستان حبله رود از وقوع سیلاب آسیب دیدیدند و در این میان روستای مزداران آسیب ۸۰ درصدی را شاهد بوده و بسیاری از خانه ها آسیب دیدند.