جف بزوس کماکان ثروتمندترین فرد در جهان است.

جف بزوس کماکان ثروتمندترین فرد در جهان است.