با تصویب هیات وزیران ۲ شهرستان جازموریان و گُنبکی به ترتیب در جنوب و جنوب‌شرق کرمان به مجموعه شهرستان های استان اضافه شدند و اینک تعداد شهرستان‌های دیار کریمان به عدد ۲۵ رسیده است….

با تصویب هیات وزیران ۲ شهرستان جازموریان و گُنبکی به ترتیب در جنوب و جنوب‌شرق کرمان به مجموعه شهرستان های استان اضافه شدند و اینک تعداد شهرستان‌های دیار کریمان به عدد ۲۵ رسیده است.