در هفته اخیر نرخ سود در دو بازار روندی صعودی داشته و در بقیه بازارها یانزولی بوده و یا تغییری را ثبت نکرده است.

در هفته اخیر نرخ سود در دو بازار روندی صعودی داشته و در بقیه بازارها یانزولی بوده و یا تغییری را ثبت نکرده است.