فقر آهن بیشتر در خانم ها و دختر خانم ها دیده می شود مساله کمبود روی نیز بیشتر در پسرها و آقایان شایع است. مساله کمبود ویتامین آ و مساله ید در کشورمان وجود دارد که دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت برای هر کدام برنامه هایی دارد ولی از آن طرف راه اصلی دریافت…

فقر آهن بیشتر در خانم ها و دختر خانم ها دیده می شود مساله کمبود روی نیز بیشتر در پسرها و آقایان شایع است. مساله کمبود ویتامین آ و مساله ید در کشورمان وجود دارد که دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت برای هر کدام برنامه هایی دارد ولی از آن طرف راه اصلی دریافت این ریز مغذی ها و مواد کلیدی در وهله اول خوراک است.