قرص ضدکرونا نمی‌تواند در برابر همه‌گیری کرونا اثربخش باشد.

قرص ضدکرونا نمی‌تواند در برابر همه‌گیری کرونا اثربخش باشد.