"آرون مایلستون"(Aaron Milstone) نویسنده اصلی این مقاله و اپیدمیولوژیست کودکان در مرکز کودکان جانز هاپکینز می‌گوید: این یافته‌ها به درک بهتر ما از نحوه‌ی عملکرد سیستم ایمنی در برابر سارس-کوو-۲ کمک می‌کند. براساس یافته‌های قبلی واکسن حتی اگر ب…

"آرون مایلستون"(Aaron Milstone) نویسنده اصلی این مقاله و اپیدمیولوژیست کودکان در مرکز کودکان جانز هاپکینز می‌گوید: این یافته‌ها به درک بهتر ما از نحوه‌ی عملکرد سیستم ایمنی در برابر سارس-کوو-۲ کمک می‌کند. براساس یافته‌های قبلی واکسن حتی اگر باعث بروز عوارض جانبی نشود کارایی دارد.