با توجه به افزایش نسبی سرعت بادهایی که معمولا در این فصل می‌وزد باید انتظار خیزش گرد و خاک و افزایش غلظت ذرات معلق درشت‌تر را در تهران داشته باشیم چراکه گرما در کنار عدم بارش می‌تواند باعث افزایش آلاینده ذرات معلق شود….

با توجه به افزایش نسبی سرعت بادهایی که معمولا در این فصل می‌وزد باید انتظار خیزش گرد و خاک و افزایش غلظت ذرات معلق درشت‌تر را در تهران داشته باشیم چراکه گرما در کنار عدم بارش می‌تواند باعث افزایش آلاینده ذرات معلق شود.