یک مشاور خانواده گفت: محصولات تولیدی ما یا کاملا به موضوع فرزندآوری بی‌توجه یا اصلا در تضاد با فرزندآوری هستند یا آنقدر کلیشه‌ای که ارزشی ندارد. رفتار کلیشه‌ای همیشه نتیجه عکس می‌دهد….

یک مشاور خانواده گفت: محصولات تولیدی ما یا کاملا به موضوع فرزندآوری بی‌توجه یا اصلا در تضاد با فرزندآوری هستند یا آنقدر کلیشه‌ای که ارزشی ندارد. رفتار کلیشه‌ای همیشه نتیجه عکس می‌دهد.