کرونا بیشترین تاثیر را بر اشتغال داشته است، شغل‌ها یا از بین رفته اند یا با دورکاری همراه بوده اند. نظرسنجی‌ها ار تفاوت تاثیر کرونا بر شغل زنان و مردان می‌گویند….

کرونا بیشترین تاثیر را بر اشتغال داشته است، شغل‌ها یا از بین رفته اند یا با دورکاری همراه بوده اند. نظرسنجی‌ها ار تفاوت تاثیر کرونا بر شغل زنان و مردان می‌گویند.