سعید خانی ، تهیه کننده ، پخش کننده و سینما دار در استوری اینستاگرامش ، خبر داده که با لغو منع تردد شبانه ، فروش سه شنبه این هفته فیلم دینامیت ، نسبت به هفته پیش بیست درصد رشد داشته است .

 

 

سعید خانی ، تهیه کننده ، پخش کننده و سینما دار در استوری اینستاگرامش ، خبر داده که با لغو منع تردد شبانه ، فروش سه شنبه این هفته فیلم دینامیت ، نسبت به هفته پیش بیست درصد رشد داشته است .