ناظر کشوری بیماریابی طرح شهید سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: شناسایی به موقع کرونا و رعایت دستورالعمل‌های غذایی از بستری شدن بیش از ۹۵ درصد افراد مبتلا در بیمارستان‌ها جلوگیری می‌کند….

ناظر کشوری بیماریابی طرح شهید سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: شناسایی به موقع کرونا و رعایت دستورالعمل‌های غذایی از بستری شدن بیش از ۹۵ درصد افراد مبتلا در بیمارستان‌ها جلوگیری می‌کند.