مجتبی رضاخواه، دبیرکل اتحادیه بین المجالس مجلس عدم پایبندی آمریکا و اروپا به تعهدات خود باعث شرایط فعلی برجام دانست و گفت: با شرایط تحریمی ایران، آمریکا وضعیتی را فراهم کرده که کشورهای مختلف نتوانند به راحتی به کشور ما واکسن ارسال کنند….

مجتبی رضاخواه، دبیرکل اتحادیه بین المجالس مجلس عدم پایبندی آمریکا و اروپا به تعهدات خود باعث شرایط فعلی برجام دانست و گفت: با شرایط تحریمی ایران، آمریکا وضعیتی را فراهم کرده که کشورهای مختلف نتوانند به راحتی به کشور ما واکسن ارسال کنند.