کتاب «آرام جان» روایت زندگی شهید مدافع حریم امنیت، محمدحسین حدادیان است که به کوشش محمدعلی جعفری و توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.

کتاب «آرام جان» روایت زندگی شهید مدافع حریم امنیت، محمدحسین حدادیان است که به کوشش محمدعلی جعفری و توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.