سخنگوی شورای نگهبان از تصویب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شورای نگهبان خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان از تصویب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شورای نگهبان خبر داد.