معاون قضایی رئیس کل و جانشین رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس با اشاره تعدد گزارش‌های رسیده در خصوص عدم اجرای قانون توسط بازرسان و واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی استان گفت: انتظار داریم سازمان تأمین اجتماعی استان پیرامو…

معاون قضایی رئیس کل و جانشین رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس با اشاره تعدد گزارش‌های رسیده در خصوص عدم اجرای قانون توسط بازرسان و واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی استان گفت: انتظار داریم سازمان تأمین اجتماعی استان پیرامون رفع ابهامات ماده 38 و 47 قانون تامین اجتماعی ساز و کاری راهگشا اتخاذ کند.