تهران- ایرنا- پژوهشگران با بررسی برخی از گونه‌های درختان شهری به این نتیجه رسیدند که تغییر اقلیم سلامت و بقای این درختان را نیز تهدید…

تهران- ایرنا- پژوهشگران با بررسی برخی از گونه‌های درختان شهری به این نتیجه رسیدند که تغییر اقلیم سلامت و بقای این درختان را نیز تهدید…