آندریا رایزوبرو که برای «به لزلی» نامزدی اسکار را کسب کرد پس از نامزد شدن در فهرست اسکار با افزایش ۴۳۲ درصدی روبه‌رو شده و تقاضا برای پل مسکال ۲۴۴ درصد و بیل نای ۱۵۸ درصد بیشتر شده است….

آندریا رایزوبرو که برای «به لزلی» نامزدی اسکار را کسب کرد پس از نامزد شدن در فهرست اسکار با افزایش ۴۳۲ درصدی روبه‌رو شده و تقاضا برای پل مسکال ۲۴۴ درصد و بیل نای ۱۵۸ درصد بیشتر شده است.