صراحتاً می‌گویم که من هیچ نقشی در انتخاب سایر اعضای هیئت مدیره استقلال ندارم. در مورد انتخاب آقای سعادتمند هم با من کوچک‌ترین مشورتی صورت نگرفته. …

صراحتاً می‌گویم که من هیچ نقشی در انتخاب سایر اعضای هیئت مدیره استقلال ندارم. در مورد انتخاب آقای سعادتمند هم با من کوچک‌ترین مشورتی صورت نگرفته.