وضعیت بی خانمان‌ها و کارتن خواب‌ها در دوران شیوع ویروس کرونا در جهان در این گزارش قابل مشاهده است.

وضعیت بی خانمان‌ها و کارتن خواب‌ها در دوران شیوع ویروس کرونا در جهان در این گزارش قابل مشاهده است.