معضل بی خانمانی در آمریکا، موضوعی است که به اندازه تاریخ این کشور قدمت دارد و نشان دهنده بحران و نابرابری اقتصادی در این کشور است.

معضل بی خانمانی در آمریکا، موضوعی است که به اندازه تاریخ این کشور قدمت دارد و نشان دهنده بحران و نابرابری اقتصادی در این کشور است.