بیمه اجباری تامین اجتماعی ( کار فرما و کارگری) در سال ۱۳۹۸
بیمه اجباری تامین اجتماعی ( کار فرما و کارگری) در سال ۱۳۹۸

شهریاریها : حق بیمه نسبت به حقوق(لیست در آمد فیش حقوق) می باشد. و ۳۰ % حقوق می باشد که ۲۳% سهم کارفرما و ۷% سهم کارگر می باشد. حق بیمه سال ۹۸ بر اساس حداقل دستمزد (مبالغ به ریال می باشد) برای ماه ۳۱ روزه: حداقل حق بیمه سهم کارفرما: ۴,۲۷۲,۱۲۱ حداقل حق بیمه […]

شهریاریها : حق بیمه نسبت به حقوق(لیست در آمد فیش حقوق) می باشد. و ۳۰ % حقوق می باشد که ۲۳% سهم کارفرما و ۷% سهم کارگر می باشد.

حق بیمه سال ۹۸ بر اساس حداقل دستمزد (مبالغ به ریال می باشد)
برای ماه ۳۱ روزه:

حداقل حق بیمه سهم کارفرما:
۴,۲۷۲,۱۲۱

حداقل حق بیمه سهم کارگر:
۱,۳۰۰,۲۱۱

مبلغ کل حداقل حق بیمه:
۵,۵۷۲,۳۳۱

برای ماه ۳۰ روزه حداقل حق بیمه سهم کارفرما:
۴,۱۵۵,۸۲۶

حداقل حق بیمه سهم کارگر:
۱,۲۶۴,۸۱۷

مبلغ کل حداقل حق بیمه:
۵,۴۲۰,۶۴۳

نکته: بااحتساب مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال حق مسکن