تعدادی از شهروندان قمی با حضور در بیمارستان کامکار، به دنبال به مطمئن شدن از شرایط خاص بیماری کرونا و مبتلایان احتمالی در این بیمارستان هستند….

تعدادی از شهروندان قمی با حضور در بیمارستان کامکار، به دنبال به مطمئن شدن از شرایط خاص بیماری کرونا و مبتلایان احتمالی در این بیمارستان هستند.