معاون استاندار تهران گفت: بخش جدید بیمارستان فیروزآبادی با ۳۲۰ تخت که ۹۰ درصد کار پیشرفته است و افتتاح آن چندباری به تعویق افتاده برای بهره‌برداری نیازمند ۵۰ میلیارد اعتبار است….

معاون استاندار تهران گفت: بخش جدید بیمارستان فیروزآبادی با ۳۲۰ تخت که ۹۰ درصد کار پیشرفته است و افتتاح آن چندباری به تعویق افتاده برای بهره‌برداری نیازمند ۵۰ میلیارد اعتبار است.