در کلاب هاوس خبرگزاری خبرآنلاین، برخورد مجلس با کابینه رئیسی مورد بررسی و نقد قرار گرفت.‌

در کلاب هاوس خبرگزاری خبرآنلاین، برخورد مجلس با کابینه رئیسی مورد بررسی و نقد قرار گرفت.‌