عسگری، معاون استاندار تهران گفت: با درایت و خِرد جمعی در مورد بیش از ۷۰ درصد مطالبات بخش خصوصی در قالب ستاد تسهیل تصمیم‌گیری شده است.

عسگری، معاون استاندار تهران گفت: با درایت و خِرد جمعی در مورد بیش از ۷۰ درصد مطالبات بخش خصوصی در قالب ستاد تسهیل تصمیم‌گیری شده است.