رییس سازمان امور اراضی اعلام کرد که حدود ۷۰۰۰ پلاک با  مساحت ۶ میلیون و ۷۴ هزار هکتار از اراضی ملی و یک میلیون و ۸۵ هزار هکتار از اراضی غیر ملی رفع تداخل مالکیت شد….

رییس سازمان امور اراضی اعلام کرد که حدود ۷۰۰۰ پلاک با  مساحت ۶ میلیون و ۷۴ هزار هکتار از اراضی ملی و یک میلیون و ۸۵ هزار هکتار از اراضی غیر ملی رفع تداخل مالکیت شد.