استاندار گلستان با بیان اینکه مطئمناً رقابت در دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی گلستان بیش از دوره دهم خواهد بود اظهار کرد: در دوره پیشین قریب به ۳۳ درصد ثبت نام کنندگان مورد تایید قرار گرفتند و در تبلیغات انتخابات حضور داشتند در حالیکه در این د…

استاندار گلستان با بیان اینکه مطئمناً رقابت در دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی گلستان بیش از دوره دهم خواهد بود اظهار کرد: در دوره پیشین قریب به ۳۳ درصد ثبت نام کنندگان مورد تایید قرار گرفتند و در تبلیغات انتخابات حضور داشتند در حالیکه در این دوره بیش از ۵۰ درصد ثبت نام کنندگان تایید شدند و به چرخه انتخابات ورود پیدا کردند.