یک عضو جبهه پایداری گفت: لیست‌های متفاوت در جریان اصول‌گرا ناشی از وجود چهره‌های زیاد قدرتمند است.

یک عضو جبهه پایداری گفت: لیست‌های متفاوت در جریان اصول‌گرا ناشی از وجود چهره‌های زیاد قدرتمند است.