بیشترین بازدهی منفی نمادهای بورسی در آخرین ماه سال به نماد ولصنم (با منفی ۱۹ درصد) تعلق گرفت و نمادهای غدیس، ثعنرا، بالاس و نوین به ترتیب با منفی ۱۸، ۱۶ و ۱۴ درصدی در رتبه‌های بعدی جای گرفتند….

بیشترین بازدهی منفی نمادهای بورسی در آخرین ماه سال به نماد ولصنم (با منفی ۱۹ درصد) تعلق گرفت و نمادهای غدیس، ثعنرا، بالاس و نوین به ترتیب با منفی ۱۸، ۱۶ و ۱۴ درصدی در رتبه‌های بعدی جای گرفتند.