265 نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای با تجلیل از اقدامات مقتدرانه نیروی دریایی ارتش نوشتند: این نیرو با خلق حماسه‌های ناب در دوران سخت تحریم، دشمنان را در رسیدن به اهداف پلیدشان ناکام گذاشت….

265 نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای با تجلیل از اقدامات مقتدرانه نیروی دریایی ارتش نوشتند: این نیرو با خلق حماسه‌های ناب در دوران سخت تحریم، دشمنان را در رسیدن به اهداف پلیدشان ناکام گذاشت.