در بیانیه روز سه شنبه وزارت امورخارجه روسیه گفته شده است: روز ۲۷ دسامبر در وین با نشست کمیسیون مشترک شرکت کنندگان عضو برجام، دور هشتم مذاکرات برای احیای کامل معامله هسته ای آغاز شد….

در بیانیه روز سه شنبه وزارت امورخارجه روسیه گفته شده است: روز ۲۷ دسامبر در وین با نشست کمیسیون مشترک شرکت کنندگان عضو برجام، دور هشتم مذاکرات برای احیای کامل معامله هسته ای آغاز شد.