وزارت امور خارجه به مناسبت روز نکبت در بیانیه‌ای بار دیگر بر راه‌حل دموکراتیک برای حل بحران قدیمی فلسطین مبنی بر بازگشت همه آوارگان به سرزمین آبا و اجدادی خویش و برگزاری یک همه‌پرسی با شرکت همه ساکنان اصلی این سرزمین به منظور اِعمال حق تعیین سرنوشت و ت…

وزارت امور خارجه به مناسبت روز نکبت در بیانیه‌ای بار دیگر بر راه‌حل دموکراتیک برای حل بحران قدیمی فلسطین مبنی بر بازگشت همه آوارگان به سرزمین آبا و اجدادی خویش و برگزاری یک همه‌پرسی با شرکت همه ساکنان اصلی این سرزمین به منظور اِعمال حق تعیین سرنوشت و تعیین نوع نظام سیاسی خود تاکید کرد.