بیانیه حزب ندای ایرانیان تاکید کرد: دولتمردان باید هرچه سریع‌تر این اقدام مهم را انجام دهند تا ضمن بهره‌مندی از نظرات کارشناسان مختلف کشور، پیام امیدبخش مؤثری به جامعه بدهند و بخش بزرگی از ابهامات و نگرانی موجود نسبت به آینده وضعیت اقتصادی کشور را مرت…

بیانیه حزب ندای ایرانیان تاکید کرد: دولتمردان باید هرچه سریع‌تر این اقدام مهم را انجام دهند تا ضمن بهره‌مندی از نظرات کارشناسان مختلف کشور، پیام امیدبخش مؤثری به جامعه بدهند و بخش بزرگی از ابهامات و نگرانی موجود نسبت به آینده وضعیت اقتصادی کشور را مرتفع کنند.